Bài tập 8 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1