Bài tập – Chủ đề 1: Hai phương trình bậc nhất hai ẩn


Đề bàiCho phương trình bậc nhất \(4x - y = 1\). Hãy điền vào chỗ chấm để (1; ……..) và (…….; 3) là các nghiệm của phương trình.Phương pháp giải - Xem chi tiếtThay \(x = 1\) vào phương trình...
Đề bàiHãy viết phương trình tổng quát và biểu diễn tập nghiệm trong mặt phẳng Oxy của các phương trình sau:\(\begin{array}{l}a)\,\,3x - y = 2\\b)\,\,2x - 3y = 6\\c)\,\,0x + 2y =  - 2\\d)\,\,3x - 0y = 6\end{array}\)Phương pháp giải...
Đề bàiBạn Lan chuẩn bị bữa điểm tâm gồm đậu phộng với mì xào. Biết rằng cứ mỗi 30 g đậu phộng chứa 7 g protein, 30 g mì xào chứa 3 g protein. Để bữa ăn có tổng khối...
Đề bàiTìm số nghiệm của các hệ phương trình sau:a) \(\left\{ \begin{array}{l} - 2x + y = 3\\x + 2y = 1\end{array} \right.\) b) \(\left\{ \begin{array}{l}4x - y = 8\\x - \dfrac{1}{4}y = 2\end{array} \right.\)c) \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 2y = 1\\2x...
Đề bàiXét sự tương đương của các cặp hệ phương trình sau:a) \(\left\{ \begin{array}{l}2x - y =  - 1\\x - y = 2\end{array} \right.\) và \(\left\{ \begin{array}{l}x + 2y =  - 2\\2x + 4y = 1\end{array} \right.\)b) \(\left\{ \begin{array}{l}x +...
Đề bàiCho hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - y = 1\\2x + y = 1\end{array} \right.\)Hãy biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Dùng hình vẽ để dự đoán nghiệm của hệ phương...
Đề bàiNếu ta biết được hai nghiệm phân biệt của một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm?Phương pháp giải - Xem chi tiếtSố nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai...