Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với b…