Bài tập – Chủ đề 4: Hàm số bậc hai


Đề bàiCho hàm số \(y = f(x) = \dfrac{1}{2}{x^2}.\)a) Tính f(0), f(1), f(-2), f(4).b) Tìm x khi biết \(f(x) = (1),f(x) = (2),f(x) = ( - 4)\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính f(0), f(1), f(-2), f(4). bằng cách thay...
Đề bàiĐộng năng (tính bằng Jun) của một quả bưởi rơi được tính bằng công thức \(K = \dfrac{{m{v^2}}}{2}\), với m là khối lượng của quả bưởi (kg), v là vận tốc của quả bưởi (m/s). Tính vận tốc rơi...
Đề bàiVẽ đồ thị hàm số: \(y = {x^2},y = \dfrac{1}{2}{x^2},y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtLập bảng 5 giá trị tương ứng của x, y thỏa mãn các hàm số và vẽ parabol đi qua các...
Đề bàiCho hàm số \(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\)a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.b) Các điểm nào sau đây thuộc đồ thị (P): \(A\left( { - 2;{\rm{ }}1} \right),{\rm{ }}B\left( {1;{\rm{ }}1} \right),{\rm{ }}C( - 1;\;\dfrac{1}{4})\)?Lời giải chi tiếtVẽ đồ...
Đề bàiTrên mặt phẳng tọa độ cho parabol (P): \(y = a{x^2}\)a) Biết (P) đi qua điểm M(2; -1). Tìm hệ số a, vẽ (P) với a vừa tìm được.b) Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ...
Đề bàiCho hàm số \(y =  - {x^2}\).a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.b) Tìm trên (P) các điểm có hoành độ \(2, - 2,\sqrt 3, - \sqrt 3.\)c) Tìm trên (P) các điểm có tung độ \( -...
Đề bàiVẽ đồ thị của các hàm số \(y = 2{x^2}\) và \(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\).Lời giải chi tiếtBảng giá trị: \(x\)\( - 2\)\( - 1\)012 \(y = 2{x^2}\)82028 \(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\)\( - 1\)\( - \dfrac{1}{4}\)0\( - \dfrac{1}{4}\)\( -...
Đề bàia) Vẽ đồ thị (P) của hàm số \(y = {x^2}\) và đường thẳng (d): \(y = 2x+3\) trên cùng hệ trục tọa độ.b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐể...
Đề bàiCho hàm số \(y = a{x^2}\)a) Tìm hệ số a, biết rằng đồ thị (P) của hàm số đi qua điểm A(2; -2). Vẽ đồ thị (P) của hàm số a vừa tìm được.b) Viết phương trình đường thẳng...
Đề bàia) Vẽ đồ thị (P) của hàm số \(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\).b) Quan sát đồ thị (P), hãy cho biết khi giá trị x tăng từ -2 đến 4 thì giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của...
Đề bàiCho hàm số \(y = a{x^2}(a \ne 0).\)a) Xác định a, biết rằng đồ thị của hàm số cắt đường thẳng (d): \(y  = 3x - 4\) tại điểm A có hoành độ \(-2.\)b) Với giá trị a vừa...
Đề bàia) Vẽ đồ thị (P) của hàm số\(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\)b) Cho đường thẳng (D): \(y = \dfrac{3}{2}x + m\) đi qua điểm \(C(6; 7).\) Hãy tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (D) và đồ thị (P).Phương pháp...
Đề bàiCho hàm số \(y = \dfrac{{{x^2}}}{2}\) có đồ thị (P).a) Tìm điểm M thuộc đồ thị có hoành độ là 4.b) Tìm điểm N thuộc đồ thị có tung độ là 8.c) Hãy tìm trên đồ thị (P) các...
Đề bàiCho đồ thị (P) có phương trình \(y = m{x^2}.\)a) Xác định giá trị của m để đồ thị (P) đi qua điểm \(A(2; -4).\)b) Xác định giá trị của m để đồ thị (P) cắt đường thẳng: (D)...
Đề bàiCho (P): \(y = \dfrac{{{x^2}}}{4}\) và (D) \(y = -x + 3\)a) Vẽ đồ thị (P).b) Viết phương trình đường thẳng (d) song song với (D) và cắt đồ thị (P) tại điểm có hoành độ là -4.Phương pháp...