Bài tập – Chủ đề 5: Đồ thị hàm số bậc nhất


Đề bàiTìm b để đồ thị hàm số \(y = 2x + b\) đi qua điểm \(A\left( {2;6} \right)\) vẽ đồ thị của hàm số vừa tìm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐồ thị hàm số đi qua điểm \(A\left(...
Đề bàiTìm a để đồ thị hàm số \(y = ax +1\) đi qua điểm \(A\left( {1;0} \right)\). Vẽ đồ thị của hàm số vừa tìm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐồ thị hàm số đi qua điểm \(A\left( {m;n}...
Đề bàia) Vẽ đồ thị các hàm số \(y = x, y = x – 3, y = -2x, y = - 2x + 1\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Tứ giác tạo bởi bốn đường thẳng trong...
Đề bàia) Vẽ đồ thị các hàm số \(y = -x\) và \(y = 2x + 3\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Tìm giao điểm A của hai đường thẳng trong câu a. Tìm giao điểm B của...
Đề bàiHãy dùng thước và compa để vẽ đường thẳng \(y = \sqrt 2 x\).Lời giải chi tiếtBảng giá trị x01 \(y = \sqrt 2 x\)0\(\sqrt 2 \) Vậy đồ thị hàm số\(y = \sqrt 2 x\) là đường thẳng...
Đề bàiDiện tích rừng nhiệt đới trên Trái Đất được cho bởi hàm số A = 718,3 – 4,6t trong đó A tính bằng triệu héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 1990. Hãy tính diện tích rừng...
Đề bàiHãy nêu các cặp đường thẳng song song và các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau:\(\left( {{d_1}} \right):y = 2x - 1\);                           \(\left( {{d_2}} \right):y = 1,5x + 4\);\(\left( {{d_3}} \right):y =  - 1,5x -...
Đề bàiTìm a để đường thẳng \(y = ax + 4\) song song với đường thẳng \(y = -3x - 1.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtCho hai đường thẳng \(y = ax + b;\,\,y = a'x + b'\,\,\left( {a,a'...
Đề bàiCho hai hàm số bậc nhất \(y = (2 - m)x +5\) và \(y = (m - 4)x - 7.\) Tìm các giá trị của m để đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau.Phương pháp giải...
Đề bàiCho hai hàm số bậc nhất \(y = 2mx + 1\) và \(y = (m - 1)x + 3\). Tìm các giá trị của m để đồ thị của chúng là hai đường thẳng song song.Phương pháp giải -...
Đề bàiCho hai hàm số bậc nhất \(y = x + 3\) và \(y = mx - 1.\) Tìm m để đồ thị của chúng cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 2.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm...
Đề bàiCho hàm số \(y = ax + 2.\) Tìm hệ số góc a biết đồ thị của hàm số đi qua điểm \(A\left( {2;4} \right)\). Vẽ đồ thị hàm số đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCho hàm số...
Đề bàiTìm góc tạo bởi đường thẳng \(y = \sqrt 3 x - 1\) và trục Ox.Phương pháp giải - Xem chi tiếtVẽ đường thẳng trên hệ trục tọa độ Oxy, sau đó tính góc dựa vào hệ thức lượng...
Đề bàiXác định hàm số bậc nhất biết đồ thị của nó đi qua điểm \(A\left( {1;0} \right)\) và tạo với trục Ox góc là \({45^o}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtGọi hàm số bậc nhất cần tìm có dạng...
Đề bàiXác định hàm số bậc nhất biết đồ thị của nó đi qua điểm \(A\left( {1;2} \right)\) và tạo với trục Ox góc là \({135^o}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtGọi hàm số bậc nhất cần tìm có dạng...