Bài tập – Chủ đề 5: Phương trình bậc hai


Đề bàiĐưa các phương trình sau về dạng \(a{x^2} + bx + c = 0\), chỉ ra các hệ số số a, b, c.a) \(7{x^2} - 5x = 10 - 3x\)     b) \(x(2x + 5) = {x^2} + 9\)c) \( -...
Đề bàiChứng tỏ các phương trình sau luôn có hai nghiệm phân biệt:a) \(235{x^2} + 87x - 197 = 0\)b) \({x^2} - 2x - 3{m^2} - 1 = 0\) (m là tham số)Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa xét...
Đề bàiGiải các phương trình sau:a) \(5{x^2} - 7x = 0\)              b) \(6{x^2} + 3\sqrt 2 x = 0\)c) \( - 8{x^2} + 3x = 0\)           d) \({x^2} - 12 = 0\)e) \(5{x^2} - 15 = 0\) f)...
Đề bàiGiải các phương trình sau:a) \({x^2} - 5x + 6 = 0\) b) \({x^2} - 7x + 10 = 0\)c) \({x^2} - 8x + 15 = 0\) d) \(3{x^2} - 4x - 5 = 0\)Phương pháp giải - Xem chi tiết1)...
Đề bàiGiải các phương trình sau:a) \(x(x - 2) = 35\)         b) \(3{x^2} + 7x - 5 = 11x + 2\)c) \({(x - 2)^2} = x + 4\)   d) \((2x + 1)(x - 2) = 5\)e) \({x^2}...
Đề bàiGiải các phương trình sau:a) \({x^2} - x - 20 = 0\)     b) \(5{x^2} - 7x - 6 = 0\)c) \(4{x^2} + 4x - 1 = 0\)     d) \(4{x^2} + x + \dfrac{1}{{16}} = 0\)e) \(3{x^2} +...
Đề bàiGiải các phương trình sau bằng cách sử dụng công thức nghiệm thu gọn:a) \({x^2} - 2\sqrt 3 x - 6 = 0\)       b) \({x^2} - 2\sqrt 7 x + 7 = 0\)c) \({x^2} - \sqrt 6...
Đề bàiGiải các phương trình sau:a) \(x(x + 8) = 20\)         b) \(x(3x - 4) = 2{x^2} + 5\)c) \({(x - 5)^2} + 7x = 65\)   d) \((2x + 3)(2x - 3) = 5(2x + 3)\)e) \(3x(x...