BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI TRANG 148


Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, thường không vượt quá 6 mắt xích.Lời giải:- Chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, thường không vượt quá 6...
Chúng ta cần làm gì để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển của nước ta?Lời giải:Để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển của nước ta, chúng ta cần phải:-  Khai thác có...
Theo em, chúng ta cần làm gì để có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên vừa thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người để phát triển xã hội, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các...
Hãy nêu những biện pháp cụ thể, cần thiết để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường tại địa phương em.Lời giải:Những biện pháp cụ thể, cần thiết để nâng cao nhận thức của người...