BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI TRANG 47


Thế nào là một quần thể sinh vật? Tại sao các quần thể cùng loài thường khác nhau về một số đặc điểm di truyền?Lời giải:-     Quần thể là mức độ tổ chức sự sống trên mức cá thể. Quần...
Vốn gen của quần thể là gì? Vốn gen có phải là cấu trúc di truyền đặc trưng của quần thể không?Lời giải:Vốn gen là tập hợp của tất cả các alen của tất cả các gen trong quần thể...
Xét một gen đặc trưng có 2 alen A và a. Một quần thể ban đầu (P) có thành phần kiểu gen như sau: 0,50 AA: 0,40 Aa: 0,10 aa.a)   Tính tần số của các alen A và a.b) Xác...
Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là 50% Aa: 50% aa, đến thế hệ F3 thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào? Nếu một quần thể ngẫu...
Trong một quần thể gia súc đã cân bằng di truyền, thống kê được có 25% số cá thể có lông dài với kiểu gen bb, còn lại có lông ngắn ; biết lông ngắn là tính trạng trội hoàn...