BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI TRANG 5


Trong một phân tử mARN ở E. coli, tỉ lệ % các loại nuclêôtit như sau:U = 20%, X = 22%, A = 28%.a)    Xác định tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong vùng mã hoá của gen đã tổng...
Vùng mã hoá của gen xác định chuỗi pôlipeptit ở E. coli dài 30 axit amin có trình tự phêninalanin và tirôzin sắp xếp luân phiên nhau. Xác định trình tự nuclêôtit đúng với trình tự axit amin này trong...
. Đoạn mARN ở tế bào nhân sơ có trình tự nuclêồtit như sau:...UUUAAGAAUXUUGX...a)    Xác định trình tự nuclêôtit của mạch ADN mã gốc đã tạo ra đoạn mARN này.b)   Xác định 4 axit amin có thể được dịch mã...
Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau Hãy xác định dạng đột biến NST được minh hoạ trong các trường hợp sau:Lời giải:a,   Đảo đoạn DEF.b, Lặp đoạn EFc, Mất đoạn
Nếu tế bào lưỡng bội bình thường có 2n NST. Sô NST có trong tế bào của những trường hợp sau là bao nhiêu?a, Thể không                            ...
Những sắp xếp gen sau đây trên 1 NST đã thấy ở ruồi giấm D. melanogaster tại các vùng địa lí khác nhau:a)   ABCDEFGHI                              d)  ABFCGHEDIb)  ...