Bài tâp cuối chương I – Dao động cơ


I.1.   Nói về một chất điểm dao động điều hoà, phát biểu nào dưới đây là đúng?A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng 0 và gia tốc cực đại.B. Ở vị trí biên, chất...
I.7. Một vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại là 31,4 cm/s. Lấy \(\pi\) =3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động làA. 0.       B. 15 cm/s     ...
I.10. Một con lắc lò xo dao động theo trục x nằm ngang. Lò xo có độ cứng 100 N/m ; vật có khối lượng 1,00 kg. Bỏ qua ma sát. Tại t = 0 vật được kéo ra khỏi...
I.11.Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1, l2 và có chu kì lần lượt là  T1, T2 tại một nơi có gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s2. Cho biết cũng tại nơi đó, con lắc...
I.12. Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc là 2\(\pi\) rad/s, có biên đô lần lươt 2 cm và 4 cm, có pha ban đầu lần lươt là \({\pi  \over 6}\)và\({\pi  \over 2}\) (rad).a)  ...
I.13.  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +510-6 C, được coi là điên tích điểm. Con lắc dao động trong điện trường đều...
I.14.  Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc \(\alpha\)0.tại một nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực, căng dây nhỏ nhất. Tính biên...
I.15. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thờ gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li...