Bài tập cuối chương IV – Dao động và sóng điện từ


IV.1. Mạch dao động điện từ'lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4 H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy \(\pi^2 \)= 10. Giá trị...
IV.8. Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thìA. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.B. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.C. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.D. tốc độ truyền...
IV.11.Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5\(\mu\)H và một tụ điện có điện dung 5 \(\mu\)F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa...
IV.12.  Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1thì tần...
IV.13. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao độrig điện từ tự do với cường độ dòng...