Bài tập cuối chương VII – Hạt nhân nguyên tử


VII.1. Chỉ ra kết luận sai.Trong hạt nhân \({}_{92}^{235}U\) thìA. số prôtôn bằng 92.         C. số nuclôn bằng 235.B. số nơtron bằng 235.        D. số nơtron hằng 143.VII.2. Chọn kết luận đúng.Hạt nhân \({}_6^{12}C\)A....
VII.7. Có hai phản ứng hạt nhân:\(\eqalign{ & {}_{88}^{226}Ra \to _2^4He + {}_{86}^{222}Ra \cr & {}_{92}^{235}U + {}_0^1n \to {}_{54}^{235}Xe + {}_{38}^{95}Sr + 2{}_0^1n \cr} \)Phản ứng nào ứng với sự phóng xạ? Phản ứng nào ứng với sự phân...
VII.11. Hạt \(\alpha\) có khối lượng m\(\alpha\) = 4,0015 u. Tính năng lượng toả ra khi tạo thành 1 mol heli. Cho khối lượng của prôtôn: mp = 1,0073 u của nơtron mn = 1,0087 u,1u = 1,66055.10 -27 kg ; số A-vô-ga-đrô NA = 6,023.1023 mol.Hướng dẫn...
VII.12. Hạt nhân urani \(_{92}^{238}U\)  sau một chuỗi phân rã biến đổi thành hạt nhân chì \(_{82}^{206}Pb\)  Trong quá trình biến đổi đó, chu kì bán rã của \(_{92}^{238}U\) biến đ thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát...
VII.13. Dùng hạt \(\alpha\) để bắn phá hạt nhân nhôm, ta được hạt nhân phôtpho theo phản ứng:\({}_2^4He + {}_{13}^{27}Al \to {}_{15}^{30}P + {}_0^1n\) Cho mAl = 26,974 u ; mp = 29,970 u ; mHe = 4,0015 u ; 1...
VII.14. Một hạt nhàn X, ban đầu đứng yên, phóng xạ \(\alpha\) và biến thành hạt nhân Y. Biết hạt nhân X có số khối là 4, hạt \(\alpha\) phát ra có tốc độ v. Lấy khối lượng hạt nhân bằng...
 VII.15. Xét phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri:\({}_1^2D + {}_1^2D \to {}_1^2T + {}_1^1H\)cho mD = 2,0136 u ; mT = 3,016 u ; ntịị = 10073 u ;1u = 931 MeV/c2.a) Tính năng lượng mà một phản ứng toả...