Bài tập ôn chương I – Tứ giác


Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để EFGH là:a. Hình chữ nhậtb. Hình thoic. Hình vuôngGiải:          ...
Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D là trung điểm của BC. Gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Gọi N là điểm đối xứng với D...
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB, gọi E là điểm đối xứng với H qua AC.a. Chứng minh rằng D đối xứng với E qua Ab....
Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, DC, DB. Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để EFGH là:a. Hình chữ nhậtb. Hình thoic. Hình vuôngGiải:Xét tam giác ABC:Ta...
Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G. Gọi H là trung điểm của GB, K là trung điểm của GC.a. Chứng minh rằng tứ giác DEHK là hình bình hành.b. Tam giác...
Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.a. Các tứ giác AEFD, AECF là hình gì? Vì sao?b. Gọi M là giao điểm của AF...
Cho hình bình hành ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD.a. Tứ giác DEBF là hình gì? Vì sao?b. Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF cùng cắt nhau tại một điểm.c....
Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi M là một điểm nằm giữa A và B. Vẽ về một phía của AB các hình vuông AMNP, BMLK có tâm theo thứ tự là C, D. Gọi I là trung điểm...
Điền vào chỗ trống:a. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là................................b. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là........................c. Tứ giác có...
Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, AC.a. Chứng minh rằng ADEF là hình thoib. Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì ADEF là hình...