Bài tập ôn Chương II. Phân thức đại số


Thực hiện các phép tính:a. \(\left( {{9 \over {{x^3} - 9x}} + {1 \over {x + 3}}} \right):\left( {{{x - 3} \over {{x^2} + 3x}} - {x \over {3x + 9}}} \right)\)b. \(\left( {{2 \over {x - 2}} - {2...
Chứng minh đẳng thức:a. \(\left( {{{{x^2} - 2x} \over {2{x^2} + 8}} - {{2{x^2}} \over {8 - 4x + 2{x^2} - {x^3}}}} \right)\left( {1 - {1 \over x} - {2 \over {{x^2}}}} \right) = {{x + 1} \over {2x}}\)b. \(\left[...
Biến đổi các biểu thức hữu tỉ thành phân thức:a. \({{{x \over {x - 1}} - {{x + 1} \over x}} \over {{x \over {x + 1}} - {{x - 1} \over x}}}\)b. \({{{5 \over 4} - {5 \over {x...
Một phân thức có giá trị bằng 0 khi giá trị của tử thức bằng 0 còn giá trị của mẫu thức khác 0. Ví dụ giá trị của phân thức \({{{x^2} - 25} \over {x + 1}} = 0\)...
Đối với mỗi biểu thức sau, hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định:a. \({{2x - 3} \over {{{x - 1} \over {x + 2}}}}\)b. \({{{{2{x^2} + 1} \over x}} \over {x -...
Tìm giá trị của x để giá trị của các biểu thức trong bài tập 62 bằng 0Giải:a. \({{{{2x - 3} \over {x - 1}}} \over {x + 2}}\) điều kiện x ≠ 1 và x ≠ -2\( \Rightarrow {{\left(...
Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định và chứng minh rằng với điều kiện đó biểu thức không phụ thuộc vào biến:a. \({{x - {1 \over x}} \over {{{{x^2} + 2x + 1}...
Chứng minh rằng:a. Giá trị của biểu thức \({\left( {{{x + 1} \over x}} \right)^2}:\left[ {{{{x^2} + 1} \over {{x^2}}} + {2 \over {x + 1}}\left( {{1 \over x} + 1} \right)} \right]\) bằng 1 với mọi giá trị x...
Chú ý rằng nếu c > 0 thì \({\left( {a + b} \right)^2} + c\) và \({\left( {a - b} \right)^2} + c\) đều dương với mọi a, b. Áp dụng điều này chứng minh rằng:a. Với mọi giá trị...
(Đề thi học sinh giỏi, lớp 8 toàn quốc năm 1980). Thực hiện phép tính:\({1 \over {\left( {b - c} \right)\left( {{a^2} + ac - {b^2} - bc} \right)}} + {1 \over {\left( {c - a} \right)\left( {{b^2} + ab...
(Đề thi học sinh giỏi toán cấp II, Miền Bắc năm 1963)Rút gọn và tính giá trị của biểu thức sau tại x = -1,76 và \(y = {3 \over {25}}\)\(P = \left[ {\left( {{{x - y} \over {2y -...
Chú ý rằng vì \({\left( {x + a} \right)^2} \ge 0\) với mọi giá trị của x và \({\left( {x + a} \right)^2} = 0\) khi \(x =  - a\) nên \({\left( {x + a} \right)^2} + b \ge b\)...