Bài tập ôn chương III – Góc với đường tròn


Câu III.1 Trang 114 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2Cho tam giác đều ACB và ACD, cạnh a. Lần lượt lấy B và D làm tâm vẽ hai đường tròn bán kính a. Kẻ các đường kính ABE...
Cho đường tròn đường kính AB. Qua A và B kẻ hai tiếp tuyến của đường tròn đó. Gọi M là một điểm trên đường tròn. Các đường thẳng AM và BM cắt các tiếp tuyến trên lần lượt tại...
Cho lục giác ABCDEF. Chứng minh rằng đường chéo BF chia AD thành hai đoạn thẳng theo tỉ số 1: 3.GiảiLục giác đều ABCDEF nội tiếp trong đường tròn (O)\(\overparen{AB}\) = \(\overparen{CB}\) = \(\overparen{CD}\) = \(\overparen{DE}\) = \(\overparen{EF}\) = \(\overparen{FA}\)...
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Dựng điểm M nằm trong tam giác ABC sao cho \(\widehat {AMB} = \widehat {BMC} = \widehat {CMA}\)GiảiGiả sử M là điểm nằm trong ∆ABC sao cho \(\widehat {AMB} = \widehat {BMC}...
Hai ròng rọc có tâm O, O’ và bán kính R = 4a, R’ = a. Hai tiếp tuyến chung MN và PQ cắt nhau tại A theo góc 600. Tìm độ dài của dây cua- roa mắc qua hai...
Tính diện tích phần gạch sọc trên hình sau (theo kích thước đã cho trên hình)GiảiDiện tích phần gạch sọc là hiệu giữa diện tích hình thang ABCD và diện tích hình quạt tròn có góc ở tâm 300 của...
Cho tam giác AHB có \(\widehat H = 90^\circ,\widehat A = 30^\circ \) và BH = 4cm. Tia phân giác của góc B cắt AH tại O. Vẽ đường tròn (O; OH) và đường tròn (O; OA).a) Chứng minh đường...
Cho nửa đường tròn đường kính AB. Gọi C là một điểm chạy trên nửa đường tròn đó. Trên AC lấy điểm D sao cho AD = CD. Qua A kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn rồi lấy AE...
Mỗi bài III.3 đến III.12 sau đây đều có 4 phương án lựa chọn là (A), (B), (C), (D) nhưng chỉ có một trong số đó đúng. Hãy chỉ ra phương án mà em cho là đúng.Câu III.3 trang 115...
Câu III.9 trang 116 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2Cho hình sau. Khi đó, số đo của \(\widehat {MFE}\) bằng bao nhiêu?(A)    50º;                   (B) 80º;(C) 130º;                    (D) Không tính...