Bài tập ôn chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


Hai đội xe chở cát để san lấp một khu đất. Nếu hai đội cùng làm thì trong 12 ngày xong việc. Nhưng hai đội chỉ cùng làm trong 8 ngày. Sau đó đội thứ nhất làm tiếp một mình...
Giải các hệ phương trình sau:\(a)\left\{ {\matrix{ {4x + y = - 5} \cr {3x - 2y = - 12} \cr} } \right.\)\(b)\left\{ {\matrix{ {x + 3y = 4y - x + 5} \cr {2x - y = 3x -...
Giải các hệ phương trình sau:\(a)\left\{ {\matrix{ {\sqrt 3 x - 2\sqrt 2 y = 7} \cr {\sqrt 2 x + 3\sqrt 3 y = - 2\sqrt 6 } \cr} } \right.\)\(b)\left\{ {\matrix{ {\left( {\sqrt 2 + 1} \right)x -...
Tìm các giá trị của a và b để hệ phương trình:\(\left\{ {\matrix{ {ax + by = 3} \cr {2ax - 3by = 36} \cr} } \right.\)có nghiệm là (3; -2).GiảiCặp (x; y) = (3; -2) là nghiệm của hệ...
Tìm một số có hai chữ số biết rằng 2 lần chữ số hàng chục lớn hơn 5 lần chữ số hàng đơn vị là 1 và chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương...
Câu III.1 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Giải các hệ phương trình:\(a)\left\{ {\matrix{ {\left( {x + 3} \right)\left( {y + 5} \right) = \left( {x + 1} \right)\left( {y + 8} \right)} \cr {\left( {2x -...
Một xe lửa phải vận chuyển một lượng hàng. Nếu xếp vào mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 3 tấn, nếu xếp vào mỗi toa 16 tấn thì còn có thể chở thêm 5 tấn nữa. Hỏi...
Hai xe lửa khởi hành đồng thời từ hai ga cách nhau 750km và đi ngược chiều nhau, sau 10 giờ chúng gặp nhau. Nếu xe thứ nhất khởi hành trước xe thứ hai 3 giờ 45 phút thì sau...