Bài tập ôn chương IV – Hàm số bậc hai. Phương trình bậc hai một ẩn.


Giải các phương trình:a) \(3{x^2} + 4\left( {x - 1} \right) = {\left( {x - 1} \right)^2} + 3\)b) \({x^2} + x + \sqrt 3  = \sqrt 3 x + 6\)c) \({{x + 2} \over {1 - x}} = {{4{x^2} - 11x -...
Giải các phương trình trùng phươnga) \({x^4} + 2{x^2} - x + 1 = 15{x^2} - x - 35\)b) \(2{x^4} + {x^2} - 3 = {x^4} + 6{x^2} + 3\)c) \(3{x^4} - 6{x^2} = 0\)d) \(5{x^4} - 7{x^2} - 2...
Giải các phương trình sau bằng phương pháp đặt ẩn phụ:a) \({\left( {{x^2} - 2x} \right)^2} - 2{x^2} + 4x - 3 = 0\)b) \(3\sqrt {{x^2} + x + 1}  - x = {x^2} + 3\)Giảia)\(\eqalign{ & {\left( {{x^2} - 2x} \right)^2}...
Cho phương trình:\({x^2} - 2\left( {m + 1} \right)x + {m^2} + m - 1 = 0\)a) Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm.b) Trong trường hợp phương trình có nghiệm là x1, x2 hãy tính...
Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 10 và tích của chúng bằng -10.GiảiHai số có tổng bằng 10 và tích bằng -10 nó là nghiệm của phương trình:\(\eqalign{ & {x^2} - 10x - 10 = 0 \cr &...
Một đội thợ mỏ phải khai thác 216 tấn than trong một thời hạn nhất định. Ba ngày đầu mỗi ngày đội khai thác theo đúng định mức. Sau đó mỗi ngày họ đều khai thác vượt định mức 8...
Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một ca nô đi từ A đến B, nghỉ 40 phút ở B rồi lại trở về bến A. Thời gian kể từ lúc đi đến lúc trở về...
Câu IV.1 trang 64 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Cho hàm số \(y =  - 3{x^2}\). Khẳng định nào sau đây là đúng?A) Khi 0 < x < 15, hàm số đồng biếnB) Khi -1 < x <...
Cho hai hàm số: \(y = 2x - 3\) và \(y =  - {x^2}\)a) Vẽ đồ thị hai hàm số này trong cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị.c) Kiểm nghiệm rằng tọa...