Bài tập trắc nghiệm – Chương I


1. Hàm số \(y =  - {{{x^4}} \over 2} + 1\) đồng biến trên khoảng:A. (-∞; 0)            B. (1; +∞)          C. (-3; 4)              D. (-∞; 1)2. Với giá trị nào của m, hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của...