Bài tập trắc nghiệm – Chương II


1. Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:A. 0 < a < 1, b > 1                           B. 0 < a < 1, 0 < b <...