Bài tập trắc nghiệm – Chương III


1. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \(f\left( x \right) = {{x\left( {2 + x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}?\)A. \({{{x^2} + x - 1} \over {x + 1}}\)       ...