Bài tập trắc nghiệm khách quan – Chương IV. Số phức – Toán 12 …


Bài 52. Nếu acgumen của z bằng \( - {\pi  \over 2} + k2\pi \) thì(A) Phần ảo của z là số dương và phần thực của z bằng 0;(B) Phần ảo của z là số âm và phần thực của...
Bài 43. Phần thực của \(z = 2i\) là(A) 2;                           (B) 2i;                         (C) 0;                           (D) 1.GiảiTa có  \(z = 0 + 2i\) có phần thực là 0.Chọn (C).
Bài 44. Phần ảo của \(z =  - 2i\) là:(A) - 2;                        (B) - 2i;                                   (C) 0;                           (D) - 1.GiảiTa có \(z =  - 2i= 0 - 2i\) có phần...
Bài 45. Số \(z + \overline z \) là(A) số thực;                             (B) số ảo;(C) 0;                                      (D) 2.Giải \(z = a + bi\) thì...
Bài 46. Số \(z - \overline z \) là(A) số thực;                                 (B) số ảo(C) 0                  ...
Bài 47. Số \({1 \over {1 + i}}\) bằng(A) \(1 + i\) ;                                (B) \({1 \over 2}\left( {1 - i} \right)\);  (C) \(1 – i\);                                  (D) \(i\).Giải  \({1 \over {1 + i}} = {{1 - i} \over {1 - {i^2}}}...
Bài 48. Tập hợp các nghiệm của phương trình \(z = {z \over {z + i}}\) là:(A) \(\left\{ {0;1 - i} \right\}\);                  (B) \(\left\{ 0 \right\}\);(C) \(\left\{ {1 - i} \right\}\);                      (D)...
Bài 49. Modun của \(1 – 2i\) bằng(A) 3;                           (B) \(\sqrt 5 \);                         (C) 2;                           (D) 1.Giải \(z = 1 - 2i\) thì \(\left| z \right| = \sqrt {{1^2} + {{\left( { - 2} \right)}^2}}  = \sqrt 5 \)Chọn (B).
Bài 50. Modun của \(-2iz\) bằng(A) \( - 2\left| z \right|\);                                   (B) \(\sqrt 2 \,z\);(C) \(2\left| z \right|\);                                       (D) \(2\).Giải \(\left| {...
Bài 51. Acgumen của \(-1 +i\) bằng(A) \({{3\pi } \over 4} + k2\pi \,\left( {k \in \mathbb Z} \right)\);                                           (B) \( - {\pi  \over 4} + k2\pi \,\left( {k \in \mathbb Z} \right)\);                    (C) \({\pi  \over 4} + k2\pi \,\left( {k \in\mathbb...
Bài 53. Nếu \(z = \cos \varphi  - i\sin \varphi \) thì acgumen của z bằng:(A) \(\varphi  + k2\pi \,\left( {k \in\mathbb Z} \right)\);      (B) \( - \varphi  + k2\pi \,\left( {k \in\mathbb Z} \right)\);        ...
Bài 54. Nếu \(z =  - \sin \varphi  - i\cos \varphi \) thì acgumen của z bằng:(A) \( - {\pi  \over 2} + \varphi  + k2\pi \,\left( {k \in\mathbb Z} \right)\);                                          (B) \( - {\pi  \over 2} - \varphi  + k2\pi \,\left(...