Bài tập trắc nghiệm khách quan – Ôn tập cuối năm Đại số và giả…


Câu 24 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng caoHàm số \(f(x) = {e^{{1 \over 3}{x^3} - 2{x^2} + 3x + 1}}\)(A) Đồng biến trên mỗi khoảng \((-∞, 1)\) và \((3, + ∞)\)(B) Nghịch biến trên mỗi khoảng \((-∞, 1)\)...