BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 11


Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Gen là một đoạn axit nuclêic mang thông tin mã hoá choA. một phân tử prôtêin.B. một phân tử ARNC. một chuỗi pôlipeptit.D. một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN2....
8. Phân tử ADN dài 1,02 mm. Khi phân tử này nhân đổi một lần, số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cần cung cấp làA. 1,02.105.                      ...
15. Đặc điểm thoái hoá của mã bộ ba có nghĩa làA. một bộ ba mã hoá cho nhiều loại axit amin.B. các bộ ba nằm nối tiếp nhưng không gối lên nhau.C. nhiều bộ ba cùng mã hoá cho...
20. Đột biến làA. hiện tượng tái tổ hợp di truyền.B. những biến đổi có khả năng di truyền trong thông tin di truyền, C. phiên mã sai mã di truyền.D. biến đổi thường, nhưng không phải luôn có lợi cho...