BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 29


10. Tính trạng do một cặp alen có quan hệ trội - lặn không hoàn toàn thì hiện tượng phân li ở F2 được biểu hiện như thế nào?A. 1 trội: 2 trung gian: 1 lặn.          ...
17. Cơ thể mang kiểu gen AABbDdeeFf khi giảm phân cho số loại giao tử làA. 4.                     B. 8.                      ...
24. Khi lai 2 cây táo thuần chủng khác nhau về 3 cặp tính trạng tương phản, cây có quả tròn, ngọt, màu vàng với cây có quả bầu dục, chua, màu xanh thì thế hệ F1 thu được toàn cây...
30. Các kiểu gen nào trong số các kiểu gen dưới đây có thể giúp cơ thể mở rộng phạm vi biểu hiện kiểu hình? A. Kiểu gen đồng hợp trội,                    B....
36. Phát biểu nào sau đây không đúng với tần số hoán vị gen?A. Không lớn hơn 50%.B. Càng gần tâm động, tần số hoán vị càng lớn.C. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen trên NST.D. Tỉ...
42. Phát biểu nào sau đây chưa đúng?A. Plasmit ở vi khuẩn chứa gen ngoài NST.B. Đột biến gen có thể xảy ra ở cả gen trong nhân và gen trong tế bào chất, C. Di truyền qua NST do gen...
49. Quan sát một bệnh di truyền được quy định bởi một cặp alen được ghi nhận trên sơ đồ phả hệ sau đây:Cho biết bệnh do một cặp alen quy định. Bệnh là tính trạng trội hay lặn? Có...
51. Thường biến là gì?A. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen.B. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng kiểu gen C. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen tạo ra cùng kiểu...
56. Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm về kiểu hình?A. Kiểu hình liên tục thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.B. Kiểu hình ổn định khi điều kiện môi trường thay đổi.C. Kiểu hình được...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung:1. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.2. Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1,...
5. Bố mẹ di truyền cho con cácA. tính trạng có sẵn.                   B. kiểu genC. kiểu hình.                            ...