BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 52


Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Định luật Hacđi - Vanbec phản ánh điều gì?A. Sự biến động của tần số các alen trong quần thể.B. Sự không ổn định của các alen trong quần thể. C. Sự...
6. Trong một quần thể ngẫu phối đã cân bằng di truyền thì từ tỉ lệ kiểu hình có thể suy raA. vốn gen của quần thể.B. tần số của các alen và tỉ lệ các kiểu gen.C. thành phần...
12. Một quần thể thực vật, thế hệ xuất phát p có 100% thể dị hợp (Aa). Qua tự thụ phấn thì tỉ lệ %Aa ở thế hệ thứ nhất và thứ hai lần lượt là A. 0,5%; 0,5%.    ...
18. Cấu trúc di truyền của một quần thể thực vật tự thụ phấn như sau: 0,5AA: 0,5aa. Giả sử, quá trình đột biến và chọn lọc không đáng kể thì thành phần kiểu gen của quần thể sau 4...
24. Bệnh mù màu ở một quần thể người có tỉ lệ nam mắc bệnh là 0,3. Giả sử tỉ lệ nam / nữ = 1/1 và tần số các alen là như nhau ở cả 2 giới. Tỉ lệ...