BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 92


5. Các cơ quan thoái hoá là cơ quanA. phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.B. thay đổi cấu tạo phù hợp với chức năng mới (ví dụ, tay người chuyển sang cầm nắm, không còn làm...
10. Điều nào sau đây không phải là do tác động của chọn lọc cá thể?A. Hình thành những đặc điểm thích nghi tương quan giữa các cá thể về tự vệ, kiếm ăn, sinh sản.ể.B. Đảm bảo sự sống...
15. Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hoá làA. sự củng cố ngẫu nhiên của các đột biến trung tính.B. các biến dị thu được trong đời cá thể đều di truyền.C. sinh vật biến đổi...
20. Theo quan niệm hiện nay, nhân tố nào là nhân tố chính hình thành màu xanh lục ở đa số các loài sâu ăn lá?A. Đột biến và giao phối.                  ...
25. Vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên quan trọng trong trường hợp nào sau đây?A. Những quần thể có vốn gen kém thích nghi bị thay thế bởi những quần thể có vốn gen thích nghi hơn.B. Thành...
30. Quan niệm về sự chọn lọc theo hướng phân nhánh đã giải thích một cách thành công vềA. sự hình thành các cơ quan tương đồng.B. sự hình thành các cơ quan tương tự.C. sự đa dạng của vật...
35. Theo quan niệm hiện đại, điều kiện ngoại cảnh có vai tròA. là nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dần và liên tục.B. là nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên.C. là...
40. Giao phối lừa đực với ngựa cái sinh ra con la dai sức và leo núi giỏi, giao phối lừa cái với ngựa đực sinh ra con bác-đô thấp hơn con la và có móng nhỏ giống lừa. Sự...
45. Sự phát triển của sinh giới tuân theo những cơ chế nào?A. Sự biến đổi của khí hậu, địa chất ảnh hưởng đến thực vật, qua đó ảnh hưởng đến động vật và các mối quan hệ tương tác...
48. Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức chỉ gặp ởA. thực vật và động vật có khả năng di động xaB. thực vật và động vật ít có khả năng...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Ví dụ nào sau đây là các cơ quan tương đồng?A. Ngà voi và sừng tê giác.                            ...