BÀI TẬP TỰ GIẢI TRANG 51


Trong một quần thể giao phối có 3 kiểu gen với tỉ lệ 9/16 AA: 6/16 Aa: 1/16 aa.a) Quần thể đã cho có ở trạng thái cân bằng di truyền không?b) Thành phần kiểu gen của quần thê ở...
Trong một huyện có 400000 dân, nếu thống kê được có 160 người bị bệnh bạch tạng (bệnh do gen a trên NST thường).a) Giả sử quần thể đã đạt được trạng thái cân bằng di truyền thì tần số...
Ở ngô, alen A quy định hạt vàng và alen a quy định hạt trắng. Một rẫy ngô có 1000 cây, mỗi cây có 2 bắp, trung bình mỗi bắp có 200 hạt. Giả sử quá trình thụ phấn thế...