BÀI TẬP TỰ GIẢI TRANG 74


Những nghiên cứu phả hệ của nhiều bệnh nhân cho thấy ở người bệnh thiếu máu hồng cầu liềm (HbS) được di truyền như một tính trạng trội không hoàn toàn do gen nằm trên NST thường quy định. Những...
Một bé trai cổ ngắn, gáy rộng và dẹt, khe mắt xếch, cơ thể phát triển chậm, lưỡi dài và dày, si đần. Người mẹ đưa con tới bệnh viện nhờ thầy thuốc khám và điều trị. Bác sĩ cho...
Ở người, bệnh mù màu (b) và bệnh máu khó đông (h) là do các gen lặn nằm trên NST X gây nên, còn các alen trội tương ứng (B và H) quy định mắt nhìn bình thường và máu...
Sự di truyền hệ nhóm máu ABO ở người được kiểm soát bởi các kiểu gen sau:\(\eqalign{ & A:{I^A}{I^A},{I^A}{I^O} \cr & B:{I^B}{I^B},{I^B}{I^O} \cr & O:{I^O}{I^O} \cr & AB:{I^A}{I^B} \cr} \)1. Những nhóm máu nào có thể xuất hiện ở đời...
Ở người có 4 nhóm máu hệ ABO do một lôcut gen gồm 3 alen \({I^A},{I^B},{I^O}\) quy định. Quan hệ trội lặn giữa 3 alen di truyền đồng trội và trội hoàn toàn so với alen \(I^O\). Tính trạng thuận tay...