BÀI TẬP TỰ GIẢI TRANG 9


Một phân tử ADN chứa 650000 nuclêôtit loại X, số nuclêôtit loại T bằng 2 lần số nuclêôtit loại X.a) Tính chiều dài của phân tử ADN đó (ra µm).b) Khi phân tử ADN này nhân đôi, thì nó cần...
Cho biết các axit amin dưới đây tương ứng với các bộ ba mã hoá trên mARN như sau:Val: GUU, Ala: GXX, Leu: UUG, Lys: AAAa) Hãy xác định trình tự axit amin trong đoạn pôlipeptit được tổng hợp từ...
Phân tử hemoglobin trong hồng cầu người gồm 2 chuỗi pôlipeptit a và 2 chuỗi pôlipeptit β. Gen quy định tổng hợp chuỗi ß ở người bình thường có G = 186 và có 1068 liên kết hiđrô. Gen đột...
Số lượng NST lưỡng bội của một loài là 2n = 10. Có bao nhiêu NST được dự đoán ở:a)    Thể một                                      b) Thể ba                               c) Thể bốn                          ...
Bộ NST lưỡng bội ở một loài sinh vật có 2n = 24.a) Có bao nhiêu NST được dự đoán ở thể đơn bội, tam bội và tứ bội?b) Trong các dạng đa bội trên, dạng nào là đa bội...
Một đoạn mạch khuôn của gen có trình tự nuclêôtit là: TAX TXA GXG XTA GXAa) Viết trình tự phần tương ứng của mạch bổ sung.b) Liên hệ với bảng mã di truyền (bảng 1 SGK Sinh học 12). Hãy...
Dưới đây là một đoạn trình tự nuclêôtit trong mạch khuôn của gen:…. TAT GGG XAT GTA AAT GGX...a) Xác định trình tự nuclêôtit trong:- Mạch ADN bổ sung.- mARN có thể được phiên mã từ đoạn khuôn này.b) Bao...
Tham khảo bảng mã di truyền trong Bài1 SGK Sinh học 12 và trả lời cáccâu hỏi sau:a) Trong các côđon GGU, GGX, GGA, GGG, côđôn nào xác định việc đưa Gly vào chuỗi pôlipeptit được tổng hợp?b) Bao nhiêu...