Bài tập và thực hành 1


a) Gõ chương trìnhprogram Giai__PTB2 ;uses crt ;var a, b, c: real ;x1, x2: real, beginclrscr ;write ( 'a, b, c: ' ),readln(a, b, c) ;x1:= (-b - sqrt(b*b - 4*a*c) ) / (2*a),x2:= -b/a — x1 ;write('x1= x1:6:2,' x2 = ',x2:6:2)...
Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến.Trả lời:Sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến đó là: Xét về mặt lưu trữ giá trị của hằng và biến trong RAM thì: giá...
Tại sao phải khai báo biến?Trả lờiKhai báo biến nhằm các mục đích sau:- Xác định kiểu của biến. Trình dịch sẽ biết cách tổ chức ô nhớ chứa giá trị của biến. Đưa tên biến vào danh sách các...
Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 đến 25532 thì biến đó có thể được khai báo bằng các kiểu dữ liệu nào?Trả lời:Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận giá trị...
Biến P có thể nhận các giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60: 90 và biến A có thể nhận các giá trị 0,1 ; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng? a)...
Để tính diện tích S của hình vuông có các cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 100 đến 200, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất?a) var S: integer;    ...
Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal: Trả lời:( 1 +z) *(x +y/z)/(a-1/(1 +x*x *x))
Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tương ứng: a) a/b*2;                                        b)a*b*c/2;a) 1/a*b/c; d) b/sqrt (a*a+b) ;Trả lời:a) 2a/bb) abc/2c) b/acd) b/(√(a2 + b)
Hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả true khi tọa độ (x;y) là điểm nằm trong vùng gạch chéo kể cả biên của các hình 9.a và 9.b.Trả lời:((y<1) or (y >1) and ((y > abs(x)) or (y <abs(x))Hoặc(y<1)...
Hãy viết chương trình nhập số a (a>0) rồi tính và đưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình 3 (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân).Trả lời:Qua hình vẽ. ta nhận thấy rằng diện...
Lập trình tính và đưa ra màn hình vận tốc V khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng V = √2gh, trong đó g là gia tốc rơi tự do và g = 9.8...