Bài tập và thực hành 2


1. Mục đích, yêu cầu- Xây dựng chương trình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh;- Làm quen với việc hiệu chỉnh chương trình.2. Nội dunga) Gõ chương trình đã cho ở trên:- Khởi động Turbo Pascal: Nhấp chuột lên biểu tượng Pascal trên...
1. Mục đích, yêu cầu- Xây dựng chương trình có sừ dụng cấu trúc rẽ nhánh;- Làm quen với việc hiệu chỉnh chương trình.2. Nội dungBài toán: Bộ số Pi-ía-goBiết rằng bộ số nguyên dương a, b, c được gọi...
Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if - then. Trả lời:1. Sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-thenHai dạng cầu lệnh if-then như sau:a) Dạng thiếuIf<điều kiện> then <câu lệnh>;if <điều...
Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép?Trả lờiCâu lệnh ghép là một câu lệnh được hợp thành từ nhiều câu lệnh thành phần (đơn hoặc kép). Câu lệnh ghép nhằm thực hiện thao tác gồm...
Có thể dùng câu lệnh while-đo để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đỏ với chương trình.Trả lời:Có thể thay thế đoạn chương trình chứa câu lệnh for-đo (dạng lặp tiến) for <biến...
Lập trình để giải bài toán cổ sau:Vừa gà vừa chó.Bó lại cho tròn.Ba mươi sáu con,Một trăm chân chằn.Hỏi bao nhiêu con mỗi loại?Trả lời:program Tim_ga_cho;uses crt;var ga, cho: integer;Beginclrscr;for cho:= 1 to 24 dobeginga:= 3 6 - cho,if...
Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con.Trả lời:Chương trình về tuổi cha và...
Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền...
Lập trình tính:Trả lời:a) program Tong_5a,uses crt,var y: real;n: byte;Beginclrscry: 0;for n:=1 to 50 doy: = y + n / ( n +1 ) ;writeln('Tong y la: y:0:18);readln ;End.Nếu biến y khai báo theo kiểu extended thì chương trình tính...
Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:Trả lời:if sqr(x) + sqr(y)<= 1 then z:= sqr(x) + sqr (v)elseif y >= X then z:= X + y else z:= 0.5;b)if sqr (x-a)+sqr (y-b) <= sqr(r)then z:= abs (x)ì+afc)S(y/) else z:= X +...