Bài tập và thực hành 3


1. Mục đích, yêu cầu- Nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình có sẵn.- Biết giải một số bài toán tính...
1. Mục đích, yêu cầu- Năng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm kiếm, chạy thử các chương trình có sẵn.- Biết giải một số bài toán tính...