Bài tập và thực hành 4


1. Mục đích, yêu cầu- Biết nhận xét, phân tích đề xuất thuật toán giải bài toán sao cho chương trình chạy nhanh hơn;- Làm quen với dữ liệu có cấu trúc và bài toán sắp xếp.2. Nội dungBài 1a) Hãy tìm...
1. Mục đích, yêu cầu- Biết nhận xét, phân tích để xuất thuật toán giải bài toán sao cho chương trình chạy nhanh hơn;- Làm quen với dữ liệu có cấu trúc và bài toán sắp xếp.2. Nội dung Bài 1:a)...