Bài tập và thực hành 5


1. Mục đích, yêu cầuLàm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đồi xâu.2. Nội dung Bài 1:a) Khi chạy chương trình, nhập vào xâu: ' vui ma hoc hoc ma vui' thì chương trình đưa ra thông báo:...
1. Mục đích, yêu cầuLàm quen với việc tìm kiếm, thay thể và biến đối xâu.2. Nội dungBài 1. Nhập vào từ bàn phím một xâu. Kiểm tra xâu đó có phải là xâu đối xứng hay không. Xâu đôi xứng có...