Bài tập và thực hành 6


1. Mục đích, yêu cầu- Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình;- Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.2. Nội dunga) Trước hết, hãy tìm hiểu...
1. Mục đích, yêu cầu- Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình;- Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.2. Nội dunga) Hai thủ tục CatDan(s1,s2) và...