Bài tập và thực hành 7


1. Mục đích, yêu cầu- Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.- Biết cách viết một chương trình có cấu trúc để giãi một bài toán trên máy tính.2.  Nội dunga) Tìm hiểu việc xây dựng các hàm và...
1. Mục đích, yêu cầu- Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.- Biết cách viết một chương trình có cấu trúc để giãi một bài toán trên máy tính.2. Nội dunga) Câu này nhằm mục đích tìm hiểu...