Bài tập và thực hành 8


1. Mục đích, yêu cầuGiới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pascal.2. Nội dunga) Chương trình sau đây vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên” nhờ thủ tục LineTo, mỗi đoạn có...
1. Mục đích, yêu cầuGiới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pascal.2. Nội dunga) Chương trình vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên”, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên.Trong trường...