Bài thơ số 28


Bố cục: 3 phần- Phần 1 (từ đầu đến ... không biết gì tất cả về anh): khát vọng hòa hợp trong tình yêu.- Phần 2 (tiếp đến ... em có biết gì về biên giới của nó đâu): khát...