Bài toán về ít hơn


Đề bài1. Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?Tóm tắt2. An cao 95cm, Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình...