Bài toán về nhiều hơn


Đề bài1. Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa?Tóm tắtHòa có: 4 bông hoaBình nhiều hơn Hòa: 2 bông hoaBình có:... bông hoa?2. Nam có 10 viên bi, Bảo...