Bài tự kiểm tra trang 117, 118 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:1. Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:A. 8                               B. 800C. 8000                          D   80 0002. Đã tô đậm \(\frac{3}{5}\)  hình tròn...

  Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  1. Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

  A. 8                               B. 800

  C. 8000                          D   80 000

  2. Đã tô đậm \(\frac{3}{5}\)  hình tròn nào 

  Bài tự kiểm tra trang 117, 118 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  3. Cho phép cộng: \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5}\). Cách tính nào đúng?

  A. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 + 4}}{{5 + 5}}\)

  B. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{4}{{5 + 5}}\)

  C.  \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 + 4}}{5}\)

  D. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 \times 5 + 4 \times 5}}{5}\)

  4. Phân số \(\frac{5}{6}\) bằng phân số nào dưới đây:

  A. \(\frac{{20}}{{18}}\)                                            B.\(\frac{{20}}{{24}}\)                            

  C. \(\frac{{24}}{{20}}\)                                            D.\(\frac{{18}}{{20}}\)

  5. Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng:

  A. 5dm                                 B. 50m

  C. 5 mm                               D . 5 m

  Phần 2.

  1. Tính

  a) \(\frac{9}{{16}} – \frac{3}{8} = \)

  b) \(\frac{5}{9} \times \frac{3}{8} = \)

  c) \(\frac{5}{6} + \frac{9}{{12}}:\frac{{18}}{5} = \)

  d) \(\frac{1}{2}:\frac{1}{2}:\frac{1}{2} = \)

  2. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\) chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất đó.

  Lời giải chi tiết

  Phần 1.

  Câu 1 2 3 4 5
  Đáp án D A C B D

  Phần 2.

  1.

  a) \(\frac{9}{{16}} – \frac{3}{8} = \frac{9}{{16}} – \frac{{3 \times 2}}{{8 \times 2}} = \frac{9}{{16}} – \frac{6}{{16}} = \frac{3}{{16}}\)

  b) \(\frac{5}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{{5 \times 3}}{{9 \times 8}} = \frac{5}{{24}}\)

  c) \(\frac{5}{6} + \frac{9}{{12}}:\frac{{18}}{5} = \frac{5}{6} + \frac{9}{{12}} \times \frac{5}{{18}} = \frac{5}{6} + \frac{5}{{24}} = \frac{{25}}{{24}}\)

  d) \(\frac{1}{2}:\frac{1}{2}:\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{1} \times \frac{2}{1} = 2\)

  2.

  Tóm tắt

  Mảnh đất hình chữ nhật có:

  Nửa chu vi: 64m

  Chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\) chiều dài

  Diện tích:….m2

  Bài giải

  Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

  3 + 5 = 8 (phần)

  Chiều dài mảnh đất là:

  64: 8 × 5 = 40 (m)

  Chiều rộng mảnh đất là:

  64 – 40 = 24 (m)

  Diện tích mảnh đất là:

  40 × 24 = 960 (m2)

  Đáp số: 960 (m2)

  Bài tập cùng chuyên mục