Bảng các số từ 1 đến 100


Đề bài1.Số liền sau của 97 là.....                        Số liền sau của 98 là:.....Số liền sau của 99 là:....2. Viết số còn thiếu vào ô trống trong bảng các số...