Bảng nhân 4


Đề bài1. Tính nhẩm:4 x 2 =                            4 x 1 =                          4 x 8 =4...