Bảng nhân 5


Đề bài1. Tính nhẩm:5 x 3 =                                  5 x 2 =                          ...