Bằng nhau. Dấu =


Đề bài2. Viết (theo mẫu): 3. Điền dấu \(<\;;\;>;=\;?\) vào chỗ chấm:5....4                 1...2             1....13....3                 2...1        ...