C. Classes – Unit 5 trang 64 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6


C. CLASSES1. Fill in the spaces - Điền vào chỗ trống Đáp án:a) Sundayb) Mondayc) Tuesdayd) Wednesdaye) Thursdayf) Sartuday 2. Match - Nối Đáp án:A - e      B - a      C - c      D - b      E - d 3. Write the sentences - Viết câuWhen...

C. CLASSES

1. Fill in the spaces – Điền vào chỗ trống

C. Classes - Unit 5 trang 64 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

Đáp án:

a) Sunday

b) Monday

c) Tuesday

d) Wednesday

e) Thursday

f) Sartuday

 

2. Match – Nối

C. Classes - Unit 5 trang 64 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

Đáp án:

A – e      B – a      C – c      D – b      E – d

 

3. Write the sentences – Viết câu

When do we have history? We have it on Tuesday

a) We/ English/ Wednesday

When do we have English? We have it on Wednesday

b) You/ geography/ Thursday

c) He/ literature/ Monday

d) We/ history/ Tuesday

e) They/ English/ Friday

f) She/ geography/ Wednesday

g) He/ literature/ Thursday

h) They/ history/ Friday

 

Đáp án:

b) When do you have geography? I have it on Thursday

c) When does he have literature? He has it on Monday

d) When do you have history? We have it on Tuesday

e) When do they have English? They have it on Friday

f) When does she have geography? She has it on Wednesday

g) When does he have literature? He has it on Thursday

h) When do they have history? They have it on Friday

 

4. Fill in your school timetable – Điền vào thời khóa biểu ở trường của bạn

TIMETABLE

 

1

2

3

4

5

Mon

 

 

 

 

 

Tue

 

 

 

 

 

Wed

 

 

 

 

 

Thu

 

 

 

 

 

Fri

 

 

 

 

 

Sat

 

 

 

 

 

Sun

 

 

 

 

 

Then question and answers – Sau đó hỏi và trả lời

When do we have……?

 

We have it on…..


Example answer:

 

1

2

3

4

5

Mon

Math

Math

Physics

Geography

 Literature

Tue

Biology

English

Literature

Literature

Physics

Wed

English

Music

Literature

Biology

 Computer science

Thu

History

Math

Math

Art

English

Fri

Computer science

Physics

Literature

Literature

 Geography

Sat

Math

Math

English

History

Technology

Sun

 

 

   

 

a) When do we have Biology? We have it on Tuesday and Wednesday

b) When do we have history? We have it on Thursday and Saturday

c) When do we have Art? We have it on Thursday

d) When do we have Music? We have it on Wednesday

e) When do we have Technology? We have it on Saturday

 

5. Read. Then write the questions and answers – Đọc. Sau đó viết câu hỏi và câu trả lời

 

English

Literature

Mathematics

Geography

History

Tan

Monday

Wednesday

Tuesday

Thursday

Friday

Nga and Chi

Thursday

Friday

Monday

Wednesday

Tuesday

Example: When does Tan have English?

He has it (English) on Monday.


Đáp án:

a) When does Nga and Chi have English? They have it on Thursday

b) When does Nga and Chi have literature? They have it on Friday

c) When does Nga and Chi have Mathematics? They have it on Monday

d) When does Nga and Chi have Geography? They have it on Wednesday

e) When does Nga and Chi have History? They have it on Tuesday

f) When does Tan have Literature? He has it on Wednesday

g) When does Tan have Mathematics? He has it on Tuesday

h) When does Tan have Geography? He has it on Thursday

i) When does Tan have History? He has it on Friday

 

6. Write the sentences – Viết câu

Example: They / literature / When? / Tuesday

When do they have literature? They have it on Tuesday.

a) Chi / English / When? / Wednesday

b) You / math / When? / Friday

c) We / geography / When? / Monday

d) Nga and Mai / history / When? / Thursday

 

Đáp án:

a) When does Chi have English? She has it on Wednesday

b) When do you have math? I have it on Friday

c) When do we have geography? We have it on Monday

d) When do Nga and Mai have history? They have it on Thursday

 

7. Write about your school timetable – Viết về thời khóa biểu của bạn

I have English on Monday morning…..

 

Example answer:

I have math on Monday and Thursday. I have Literature on Tuesday and Friday. I have English on Wednesday and Saturday. I have Physics on Tuesday and Friday. I have History on Thursday.