C. My school – Unit 2 trang 18 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6


C. MY SCHOOL1. What is this in English? - Trong tiếng Anh những vật này được gọi là gì? Đáp án:b) ruler             e) eraser                  h) doors               k) studentsc) desk       ...

C. MY SCHOOL

1. What is this in English? – Trong tiếng Anh những vật này được gọi là gì?

C. My school - Unit 2 trang 18 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

C. My school - Unit 2 trang 18 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

Đáp án:

b) ruler             e) eraser                  h) doors               k) students

c) desk             f) bag                       i) pencil                l) pen

d) clock            g) waste basket         j) windows

 

2. Write the questions. Viết câu hỏi

                Is this_?

                Is that__?

 

a)     This is my classroom.                          Is this your classroom?

b)     This is my bag.

c)     That is my school.

d)     That is my teacher.

e)     This is my desk.

 

Đáp án:

b) Is this your bag?

c) Is that your school?

d) Is that your teacher?

e) Is this your desk?

 

3. Complete the dialogues. Hoàn thành đoạn hội thoại

What is this?

This is a (an),____

What is that?

That is a (an)_____

C. My school - Unit 2 trang 18 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

Đáp án:

b)            What is this? – This is a clock

c)            What is this? – This is a waste basket

d)            What is this? – This is a bag

e)            What is that? – That is a school

f)            What is this? – This is windows

g)             What is this? – This is a board

h)            What is that? – That is an eraser

 

4. Write the following words into the boxes: door, schoolbag, ruler, clock, pencil, desk; waste basket; eraser, pen. – Viết các từ sau vào các ô


C. My school - Unit 2 trang 18 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

Đáp án:

C. My school - Unit 2 trang 18 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

5. Write the questions and answers. – Viết câu hỏi và trả lời

              Example:   this/waste basket        What is this? – It’s a waste basket.

a)    that/window                   ………………………                            

b)    that/board                     ………………………                              

c)    this/schoolbag               ………………………

d)    that/pencil                      ………………………

e)    this/eraser                      ……………………… 

 

Đáp án:

a)   What is that? – That is a window

b)   What is that? – That is a board

c)   What is this? – This is a schoolbag

d)   What is that? – That is a pencil

e)   What is this? – This is an eraser

 

6. Write the dialogues. – Viết đoạn hội thoại

Example:    that/eraser/pencil

                 A: Is that an eraser?                B: No.

                 A: What is that in English?        B: It’s a pencil.

 

a)    this/ruler

A: Is this a ruler?                                  B: Yes, it’s a ruler.

 

b)    that/door/window

A:………………………………………..                  B: …………………………….

A:……………………………………….                  B: …………………………….

 

c)    this/clock

A:………………………………………..                  B: …………………………….

 

Đáp án:

b)    that/door/window

A: Is that a door?                                  B: No.

A: What is that in English?                     B: That’s a window

 

c)    this/clock

A: Is this a clock?                                 B: Yes, it’s a clock