Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh


a) Xác định đối tượng và mục đích thuyết minh của từng văn bản- Đối tượng:+ Trong văn bản “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân”: Người viết tập trung thuyết minh về một hiện tượng, một nếp sống văn...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN1. Thế nào là văn bản thuyết minh- Văn bản thuyết minh là văn bản nhằm giới thiệu, trình bày chính xác, khách quan về cấu tạo, tính chất, quan hệ, giá trị của...