Các thành phần chính của câu


I. Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ:Câu 1. Các thành phần câu em đã học ở bậc Tiểu học:- Chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ.Câu 2. Tìm thành phần câu nói trên trong câu sau:- Trạng ngữ:...
Lời giải chi tiếtI. PHÂN BIỆT THÀNH PHẦN CHÍNH VỚI THÀNH PHẦN PHỤ CỦA CÂU1. Nhắc lại tên các thành phần câu em đã được học ở bậc Tiểu học?Trả lời: Tên các thành phần chính của câu đã học...