Cách tiến hành


    a) Mỗi nhóm cử một học sinh lên trình bày về vấn đề đã lựa chọn.b) Cả lớp thảo luận để xây dựng thành một bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố.c) Tổng kết, đánh giá về phương pháp tiến hành, nội dung và kết quả của...

    a) Mỗi nhóm cử một học sinh lên trình bày về vấn đề đã lựa chọn.

    b) Cả lớp thảo luận để xây dựng thành một bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

    c) Tổng kết, đánh giá về phương pháp tiến hành, nội dung và kết quả của các vấn đề đã được nghiên cứu và trình bày của từng nhóm.